Meike 8mm f3.5 MFT test

Review Meike 8mm f3.5

(For English click here)

Wat zit er in de doos?

Zoals gewoonlijk bij Meike komt de lens heel compleet. In de doos zit een soort van zonnekap (bij fisheye lenzen is dat altijd lastig en beperkt door de beeldhoek), de beide lensdoppen en een poch om je lens eventueel in te bewaren. Prima pakket dus! De lens is wel groot en zwaar met zijn gewicht van net geen 600 gram.

Meike lijkt een soort lens te maken voor APS-C, fullframe en MFT om dan vervolgens middels een buis een soort adapter te maken met de bijbehorende vatting. In het geval van MFT is dat dus een behoorlijk stuk extra (hij is mijn bijna elf centimeter vanaf de vatting tot de zonnekap!). Ter vergelijking is de Samyang 7.5mm f3.5 minstens de helft kleiner! Op deze manier kan Meike de lenzen echter wel relatief goedkoop maken door maar een lens te hoeven ontwikkelen en niet per soort camera weer een een heel nieuwe lens te hoeven maken. 

Eerste indruk:

De lens voelt heel degelijk en stevig aan. Hij heeft wat speling eenmaal aangesloten op de camera, maar dat heb ik bij wel meer Meike lenzen ervaren en heeft geen invloed op de beeldkwaliteit! De lens is niet supersnel met een minimum diafragma van f3.5, maar dat is bij een fisheye ook minder noodzakelijk dan bij een lens met een groter brandpunt. De meeste foto’s heb ik gemaakt het diafragma tussen de f8 en f11, ik had het idee dat de lens daar het meest scherp was! Scherpstellen wast een beetje zoeken af en toe, maar met een fisheye is vanaf een meter meestal aales scherp, zeker met een diafragma rond de f8. De 11 elementen in 8 groepen doen hun werk prima, en zelfs tegen het licht in was het een mooi beeld, soms wat aan de zachte kant, maar nog net wel scherp genoeg. De lens had geen moeite met het licht en ook het contrast was prima te noemen. De beeldhoek van ruim 160 graden (MFT) was fijn om mee te werken en gaf een mooi breed beeld. 

Gebruik:

Ik heb de lens nu drie weken in bezit en had veel geluk met de verschillende mooie ochtenden die we hebben gehad. Vaak stond ik bij zonsopkomst al ergens in het veld of op de heide en was ik blij dat ik met deze Meike 8mm die geen moeite had met het licht en zelfs niet tegen het licht in! De vervorming viel mij ook reuze mee, als je wilt kun je die typisch bolle horizon krijgen die we gewend zijn van de fisheye lenzen, maar houd je horizon in het midden dan blijft de horizon redelijk vlak. Ook kon ik de horizon vaak redelijk tot goed corrigeren met behulp van Lightroom. En soms wil je juist graag die bolling! Omdat de vervorming niet zo heel groot is deze lens ook veel beter en vaker inzetbaar.

In het kort; ik ben blij met deze lens van Meike, deze blijft zeer zeker in mijn tas zitten. Ik vind het , zeker bij het fotograferen van landschappen, een bijzonder fijne lens. De manuele focus is dan ook geen enkel probleem, in landschappen heb je vaak meer tijd dan bij straatfotografie. 

Sample shots:

Meer foto’s zien? Volg mij op instagram

(Disclaimer; Ik ben een, gevorderde, amateurfotograaf en heb mijn ervaringen met deze lens zo goed mogelijk geprobeerd weer te geven. Ik ben geen techneut, ik kan je alleen over mijn ervaringen vertellen. Alle foto’s bij dit artikel zijn door mijzelf gemaakt met de Meike 8mm f13.5 op mijn Olympus OMD E-M1-2. Meike heeft mij gevraagd naar mijn mening over deze lens en mij deze lens ter beschikking gesteld. Ik ben niet in dienst van Meike.)

Trying out the Meike 8mm f3.5 fisheye

Review Meike 8mm f3.5

For Dutch click here

What’s in the box?

As usual with Meike, this lens comes very complete. The box contains a kind of lens hood (with fisheye lenses that is always difficult and limited by the angle of view), the two lens caps and a pocket to possibly store your lens. Great and complete package! The lens is large and heavy with its weight of just under 600 grams.

Meike seems to make one kind of lens for APS-C, full-frame and MFT and then to make a some kind  of adapter with the corresponding mount through a tube. In the case of MFT, that is quite a bit extra (it is almost eleven centimeters from the mount to the hood!). For comparison, the Samyang 7.5 mm f3.5 is at least half the size! This way, however, Meike can make the lenses relatively cheap by having to develop only one lens and not having to make a completely new lens for each type of camera.

First impression:

The lens feels very solid and sturdy. It has some play once connected to my camera, but I have experienced that with more Meike lenses and has no influence on the image quality! The lens is not super fast with a minimum aperture of f3.5, but that is also less necessary with a fisheye lens than with a lens with a larger focal length. Most of the photos I took had an aperture between f8 and f11, I had the idea that the lens was the sharpest with that aperture! Focusing is a bit of a search occasionally, but with a fisheye it is usually sharp from a meter, especially with an aperture around the f8. The 11 elements in 8 groups do a great job, and even against the light it was a nice image, sometimes a bit on the soft side, but just sharp enough. The lens had no trouble with the light and the contrast was also excellent. The angle of view of more than 160 degrees (MFT) was nice to work with and gave a nice wide image.

Use:

I have had the lens for three weeks now and I was very lucky with the various beautiful mornings we had. Often I already stood somewhere in the field or on the heath at sunrise and I was happy that with this Meike 8mm I had no trouble with the light and not even against the light! The distortion was not too bad for me, if you want you can get that typically convex horizon that we are used to from the fisheye lenses, but if you keep your horizon in the middle then the horizon remains fairly flat. I could also correct the horizon using Lightroom fairly easy. And sometimes you just want that bulge! Because the distortion is not that great, this lens is also much better and can be used more often.

In brief:

I am happy with this lens from Meike, it will certainly stay in my bag. I find it a particularly fine lens, certainly when photographing landscapes. The manual focus is therefore no problem at all, in landscapes you often have more time than street photography.

Sample shots:

Want to see more photos? Follow me on Instagram

(Disclaimer; I am an advanced amateur photographer and have tried to portray my experiences with this lens as well as possible. I am not a techie, I can only tell you about my experiences. All photos in this article were made by myself with the Meike 8mm f3.5 on my Olympus OMD E-M1-2. Meike asked me for my opinion about this lens and made this lens available to me. I am not employed by Meike.)

First impressions Meike 35mm f1.7

Review Meike 35 mm F1.7 voor MFT

(For Dutch, please click here)

Recently I received a 35mm, f1.7 lens from Meike. Meike makes various manual lenses for different types of cameras where this 35mm is one of them. Because these lenses are manual, they are much more affordable than the autofocus lenses of the different famous brands. In addition, the lenses of Meike are known for their large aperture opening, such as this f1.7, which makes for a nice DOF and often a very nice bokeh.

When I unpacked the 35mm I immediately noticed the build quality. This lens is made of metal, with a metal mount and feels build like a tank. If that is the case in practice, we will learn, but at least it feels nice and well balanced with my camera (Olympus, OMD E-M1-2). The lens has the appearance of a lens from the fifties or sixties. The diaphragm is stepless, and easy to operate through the ring because of the grooves that are milled. Seems to be something typical for Meike lenses, a stepless aperture. It did not bother me, the set aperture remained perfectly in place. Maybe that will change if the lens is used a lot, but I do not have that experience yet. The only disadvantage of the stepless aperture is that you can not “feel” at which aperture the lens is standing, you really have to look at the top of the lens for your setting or rely on your feeling! In short, despite the price, the lens feels well built, sound and pleasant.

f1.7 dof

 

Close-up

 

The length of the lens is somewhat strange, 35mm is not a size that often occurs. Actually 35mm is just too short for a portrait in my eyes and just too long for a landscape. But in use I soon noticed that, at least for me, it gives a very nice picture. Both in landscapes, but also for portraits. Because it is everywhere in between, this lens is actually for anything and everything to use. Something I did, and because of which I was often surprised! The manual focus is smooth, there is hardly any distortion. At one of the first times I could use the lens, it was almost dark and the blue hour had already begun. Immediately it was noticed that the lens seemed to suck the light inside and gave a nice and clear picture! During this session I made a photo of the Waal Bridge near Nijmegen, a photo that even featured in the National Geographic Yourshot community for an online publication.

Reflections in a puddle

 

Low light conditions

 

Long exposure

 

All in all, this is a beautiful lens that offers you a lot of value for money. You have to love working without autofocus. But that gets fast enough. I used this lens with great pleasure and I notice that it is a lens that stays in your bag. It is small and easy to handle. He is unremarkable and because you do everything by hand, you are photographing more and more consciously. The very large aperture ensures that you can isolate your subject nicely but still gives you enough leeway to get a nice part of your image sharp. In short, if you like a vintage look and are not afraid to focus manually, this lens is recommended!

 

(Disclaimer; I am an experienced, amateur photographer and I have tried to give my experiences with this lens as good as possible, I am not a techie, I can only tell you about my experiences, all sample pictures of this article are made by myself with the Meike 35mm f1.7 on my Olympus OMD E-M1-2 I am not employed by Meike.)

Eerste ervaringen met de Meike 35mm f1.7 (NL)

Review Meike 35 mm F1.7 voor MFT

(For English, please click here)

 

Onlangs kreeg ik van Meike een 35mm, f1.7 lens thuisgestuurd. Meike maakt verschillende manuele lenzen voor verschillende type camera’s waar deze 35mm er 1 van is. Omdat deze lenzen manueel zijn, zijn ze een stuk betaalbaarder dan de autofocus lenzen van de verschillende bekende merken. Daarnaast zijn de lenzen van Meike bekend om hun grote diafragma opening, zoals deze f1.7, wat zorgt voor een mooie DOF en vaak een erg mooi bokeh.

Bij het uitpakken van de 35mm viel mij gelijk de bouw kwaliteit op. Deze lens is van metaal, met een metalen vatting en voelt gebouwd als een tank. Of dat zo is zal de praktijk leren, maar hij voelt in ieder geval lekker degelijk en goed in balans met mijn camera (Olympus, OMD E-M1-2). De lens heeft een beetje de uitstraling van een lens uit de jaren vijftig of zestig. Het diafragma is traploos, en goed te bedienen door de ring omdat er groeven in gefreesd zijn. Lijkt trouwens iets typisch te zijn voor de lenzen van Meike, een traploos diafragma. Mij stoorde het niet, het ingestelde diafragma bleef prima op zijn plek. Misschien dat dat nog verandert als de lens veel gebruikt wordt, maar die ervaring heb ik nog niet. Enige nadeel van het traploze diafragma is dat je niet kan “voelen” in welk diafragma de lens staat, je moet echt even boven op de lens kijken naar je instelling of vertrouwen op je gevoel! Kortom, ondanks de prijs voelt de lens goed gebouwd, degelijk en prettig aan.

f1.7 dof

 

Close-up

 

De lengte van de lens is enigszins vreemd, 35mm is geen maat die vaak voorkomt. Eigenlijk is 35mm net te kort voor een portret in mijn ogen en net te lang voor een landschap. Maar in het gebruik merkte ik al snel dat het, in ieder geval voor mij, een heel prettig beeld geeft. Zowel in landschappen, maar ook voor portretten. Doordat het overal tussenin zit is deze lens eigenlijk voor van alles en nog wat te gebruiken. Iets wat ik dan ook gedaan heb, en waardoor ik vaak verrast werd! De handmatige scherpstelling is soepel, vervorming is er nauwelijks. Bij een van de eerste keren dat ik de lens kon gebruiken was het haast donker en het blauwe uurtje al begonnen. Meteen viel het op dat de lens het licht wel naar binnen leek te zuigen en een mooi en helder beeld gaf! Tijdens deze sessie maakte ik onder andere een foto van de Waalbrug bij Nijmegen, een foto die zelfs op viel in de Yourshot community van National Geographic voor een online publicatie.

Reflecties in een waterplas.

 

Avond licht

 

Lange sluitertijd

 

Alles bij elkaar is dit een prachtige lens die je veel waar voor zij geld biedt. Je moet er wel van houden om zonder autofocus te werken. Maar dat went snel genoeg. Ik heb met veel plezier deze lens gebruikte en ik merk dat het een lens is die in je tas blijft zitten. Hij is klein handzaam en snel in gebruik. Hij is onopvallend en doordat je alles met de hand doet, ben je meer en bewuster aan het fotograferen. Het erg grote diafragma zorgt ervoor dat je je onderwerp mooi kunt isoleren maar geeft je toch genoeg speelruimte om een mooi deel van je beeld scherp te krijgen. Kortom, als je een vintage look houdt en niet bang bent om handmatige te focussen is deze lens een aanrader!

Mosselvisser

 

(Disclaimer; Ik ben een, gevorderde, amateurfotograaf en heb mijn ervaringen met deze lens zo goed mogelijk geprobeerd weer te geven. Ik ben geen techneut, ik kan je alleen over mijn ervaringen vertellen. Alle foto’s bij dit artikel zijn door mijzelf gemaakt met de Meike 35mm f1.7 op mijn Olympus OMD E-M1-2. Ik ben niet in dienst van Meike.)

Werk aan de (kantoor)muur!

Afgelopen zomer heb ik meegedaan aan de fotowedstrijd van Bloem en Tuin. E’n van mijn foto’s (Reflections) werd daarbij genomineerd en belande in de finale. Alle finlalefoto’s kwamen in het groot te hangen op één van de grote Bloem en Tuin beursbanners. De bezoekers konden daar stemmen op de foto welke zij het mooiste vonden. Daar hangt je foto dan, samen met 40 anderen… Leuk om te zien, maar een fotowedstrijd beslissen door middel stemmen vind ik nog altijd een beetje lastig.  Groot was dan ook mijn verbazing toen ik een berichtje kreeg van de organisatie. Of ik nog naar de beurs kwam? Ja hoor, maar hoezo? Het bleek dat één van de exposanten, die in de buurt van mijn foto stond, erg geïnteresseerd in mijn werk was.

Een maal op de beurs raakte ik in gesprek met Koot Engel, die met zijn driehoek tuinsets en buitenhaarden van Sparx Living aanwezig was op deze beurs. Koot wilde mijn foto graag op een akoestisch paneel voor op kantoor. Of dat kon? Een tijdje na de expositie hebben we weer contact gehad en kreeg ik een beeld wat de bedoeling was. Het bedrijf  Incatro Room Acoustics maakt akoestische wandpanelen voor bedrijven en particulieren. Zij bieden ook aan om deze panelen naar wens te voorzien van een patroon of een foto, en Koot wilde heel graag mijn foto daarvoor kunnen gebruiken. En het resultaat mag er wezen! Een prachtig paneel op groot formaat en voorzien van mijn foto siert inmiddels het kantoor, heel erg gaaf om mijn foto zo en zo groot te zien! En Koot bedankt!!!

The lensproject

Afgelopen vakantie had ik een Meike 12mm lens mee om te testen. Deze lens was onderdeel van “The lensproject”  een project van de beheerders van de facbook groep “Micro four nerds” en nee dat is geen spelfout 😉 Voor dit project word er een groothoek lens van het merk Meike rondgestuurd naar een aantal fotograferen die zich hebben opgegeven. Je mag deze lens een week gebruiken en daarna stuur je hem door naar de volgende.

Ik had de mazzel dat ik de lens mee kon nemen naar Denemarken en daar lekker de tijd had om met de lens te werken. Omdat het een 12mm lens betrof heb ik deze lens vooral gebruikt om landschaps foto’s te maken. Iets waar deze lens zich erg voor leende. Met een diaframa van 2.8 is de lens lichtsterk en presteerde hij onder minder goede lichtomstandigheden nog steeds prima! Vooral bij een van de laatste zonsondergangen heb ik de Meike echt goed kunnen gebruiken, een laag standpunt en een lichte onscherpte in de voorgrond terwijl het prachtige gouden licht prima werd opgevangen door het glas werk. Ik was er dan ook erg tevreden over!

 .    

De foto’s zijn te hier onder andere te zien, op deze pagina vind je meer info over dit project (in het Engels) en meer foto’s die de andere fotografen er mee geaakt hebben! Uiteraard is een selectie van deze foto’s ook weer te vinden in de webshop, in het album “landschappen buitenland” Ik hoop vaker aan dit soort projecten deel te nemen in de toekomst! En de foto’s vielen ook bij de fabrikant in de smaak, maar misschien daarover later meer…

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Foto van de maand!

foto van de maand bij digifotostarter

 

Afgelopen week kreeg ik een e-mail van het magazine DigiFotoStarter. Eén van mijn foto’s, die ik vorige maand had geupload, was door hun redactie uitgekozen als foto van de maand Maart! Leuk nieuws dus! Het hele artikel kun je hier lezen, inclusief het verhaal achter de foto.

Er leuk als je foto wordt uitgekozen natuurlijk, maar wat ook leuk is is dat mijn foto wordt afgedrukt in het magazine! Dus houd dit magazine in de gaten de komende tijd!

Uiteraard is ook deze foto terug te vinden in de webshop, je vindt hem hier terug.

Nieuw: Analoog portret

De meeste mensen kennen het vast nog wel. Dat gevoel van verbazing toen de foto direct uit de camera kwam, de magie van een Polaroid… Vooral bekend uit de jaren 80 is de ouderwetse direct klaar camera van Polaroid. De foto kwam direct uit de camera en na enig wachten werd op een haast magische manier de foto langzaam zichtbaar.

        

Maar ook voor de jaren 80 maakte Polaroid al direct klaar camera’s. Bij die eerdere camera’s komt de foto uit de camera, en moet dan nog enige tijd ontwikkelen. Vervolgens wordt de ontwikkel laag eraf gehaald en zie je direct het resultaat! Het mooie aan dit systeem is dat je heel bewust je foto moet maken. Je hebt maar één kans en je ziet direct je resultaat! Een heel leuke maar vooral ook bijzondere manier van fotograferen. En gelukkig is er voor sommige van deze camera tegenwoordig nog film te krijgen.

Sinds kort heb ik een Polaroid Land camera, model 103. En omdat ik dit systeem zelf ook zo leuk vindt om te gebruiken is het sinds kort bij mij ook mogelijk om een polaroid portret te laten maken. Leuk als aanvulling op een portret sessie. Behalve de digitale foto’s heb je dan ook nog een ouderwets analoog portret. Uiteraard is dit portret ook nog digitaal te gebruiken door de polaroid in te scannen.

    

 

Voor prijzen en mogelijkheden van een analoog portret klik hier.

 

Daily Dozen

Al een tijdje ben ik ook actief in de fotocommunity van National Geographic Magazine, yourshot.  In die community zijn mijn foto’s vaker opgevallen. Zo is mijn zelfportret op de scooter op die manier ooit beland in een boek van National Geographic. Ook de redacteuren van NG struinen de foto’s die elke dag ingezonden worden af. Zij zoeken naar de allerbeste foto’s en kiezen elke dag een top 12 twaalf uit van alle inzendingen, de zogeheten Daily Dozen. Elke dag kunnen mensen dan weer op die twaalf foto’s stemmen en de redactie zoekt vaak uit die foto’s de exemplaren uit die ook in het internationale magazine komen. Een hele eer dus!

Begin dit jaar kreeg ik een e-mail uit Amerika dat voor de eerste keer één van mijn foto’s was uitgekozen voor de Daily Dozen. Het was een van de foto’s die ik langs de Maas had gemaakt op een koude ochtend. Een hele eer! En gelijk zie je dat de foto dan heel vaak geliked (450 +) wordt en veel , mooie, commentaren krijgt!

Afgelopen week had ik een nieuwe opdracht gezien op de yourshot pagina, minimalistisch, en daarvoor een foto opgestuurd die ik afgelopen zomer aan een dijk in Groningen had gemaakt. Vanacht kreeg ik opnieuw een mailtje, redacteur Matt Adams had mijn foto uitgekozen voor de Daily Dozen!!! Geweldig om voor de tweede keer in die top twaalf te staan, en wie weet wordt er ooit nog een foto uitgekozen voor publicatie…

GLOW 2016

 

In awe

GLOW, het jaarlijks terugkerende lichtfestival in Eindhoven is zeker een bezoek waard! Al een paar jaar kom ik op dit festival om foto’s te maken. Door de jaarlijkse wisselende kunst en kunstenaars is dit elke keer weer een feestje!

Red tree

Axioma

Dit jaar viel alleen het weer wat tegen. Door de vele, miezerige regen was foto’s maken niet altijd even gemakkelijk, maar ben ik toch met een paar leuke foto’s thuisgekomen. Maar ook zonder camera is dit erg leuk en een bezoek waard. Misschien wel kwam het wel door de regen dat ik dit jaar meer gezien heb en minder foto’s heb…

Passing by

Blue

 

Nog tot en met 19 november is de lichtkunst te zien in Eindhoven!

warpspeed